Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności oficjalnej strony Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczycach

Gminna Biblioteka Publiczna w Wilczycach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej oficjalnej strony Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczycach.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Wyłączenia

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  1. Brak obszaru kontroli, wejścia ogólnodostępne.

  2. Wejście dostosowane do osób niepełnosprawnych – podjazd dla wózków oraz schodołaz. Biblioteka znajduje się na pierwszym piętrze.

  3. Miejsca dla osób niepełnosprawnych nie są wyznaczone na parkingu przed Biblioteką.

  4. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach: brak informacji.

  5. Brak tłumacza języka migowego.